Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εργαλείο Πολιτικής Μείωσης και Προσαρμογής της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας για την Πόλη της Βενετίας προσανατολισμένο στην εξεύρεση λύσεων.

 

Η πρώτη από τις τέσσερις συναντήσεις του SAVEMEDCOASTS-2 με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς πραγματοποιήθηκε στη Βενετία (Ιταλία) στο Palazzo Cavalli Franchetti στις 26 Οκτωβρίου 2021. Διοργανώθηκε από τη Μονάδα Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου Βενετίας, η οποία είναι εταίρος του έργου. Το εργαστήριο συγκέντρωσε βασικούς ενδιαφερόμενους από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον μη κερδοσκοπικό τομέα για να συζητήσουν το θέμα της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας, να προσδιορίσουν τις κύριες ανάγκες της Βενετίας καθώς και λύσεις για την μείωση και την προσαρμογή σε αυτό το πρόβλημα.

Ο συντονιστής του έργου Marco Anzidei, ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, ξεκίνησε παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τα αναμενόμενα σενάρια πλημμύρας για τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για το έτος 2100 ελλείψει τεχνητών προστατευτικών φραγμών όπως το σύστημα MOSE, που θα είναι σύντομα σε λειτουργία. Τα σενάρια, που υπολογίστηκαν από το SAVEMEDCOASTS-2, απεικονίζουν τι μπορεί να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι της Βενετίας σε λιγότερο από 80 χρόνια από σήμερα. Σύμφωνα με το χειρότερο κλιματικό σενάριο, η μέση στάθμη της θάλασσας θα ανέλθει έως και 72 +/- 12 cm έως το 2100.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές η επίδραση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας επιδεινώνεται από την καθίζηση του εδάφους», δήλωσε ο Marco Anzidei. Η καθίζηση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που κάνει την επιφάνεια του εδάφους να κινείται αργά προς τα κάτω. Ωστόσο, συχνά ενισχύεται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η εξόρυξη νερού ή αερίου από το υπέδαφος. Στη Βενετία, μια καθίζηση κατά 1,5 mm/έτος θα προσθέσει αρκετά εκατοστά στη μέση άνοδο της στάθμης της θάλασσας τα επόμενα 80 χρόνια. 

Καθώς οι παραπάνω διαδικασίες είναι αργές, μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη αντίληψη των συνεπειών. Οι κάτοικοι της Βενετίας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι στις παλίρροιες που πλημμυρίζουν την πόλη περιοδικά, αλλά δεν γνωρίζουν πλήρως ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι σταθερή και ότι η πλημμύρα της πόλης θα μπορούσε να είναι μόνιμη κατάσταση τις επόμενες δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, η ISOTECH, μια εταιρεία συμβουλευτική και περιβαλλοντικών ερευνών με έδρα την Κύπρο, ως συνεργάτης του έργου, εφάρμοσε τη μέθοδο DeCyDe-4-SLR. Αυτή είναι μια πολύτιμη συμμετοχική μέθοδος υποστήριξης αποφάσεων που εμπλέκει τοπικούς βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη Εργαλείων Πολιτικής Μείωσης και Προσαρμογής της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας ειδικά για συγκεκριμένες τοποθεσίες και λύσεις. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα μιας διαδικασίας εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων που περιελάμβανε την καταγραφή των αντιλήψεων των ενδιαφερομένων φορέων μέσω ενός ερωτηματολογίου και μιας σειράς συνεντεύξεων για την κατανόηση των κύριων κενών, αναγκών και ευκαιριών όσον αφορά την Άνοδο της Στάθμης της Θάλασσας. Στο εργαστήριο στη Βενετία, οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμμετείχαν σε μια άσκηση συλλογικής πληροφόρησης που επέτρεψε την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και διευκόλυνε τον εντοπισμό αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μέτρων μείωσης και προσαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της Βενετίας εντόπισαν και κατέταξαν 15 ανάγκες της Βενετίας σε σχέση με την Άνοδο της Στάθμης της Θάλασσας. Οι 3 κορυφαίες ανάγκες της Βενετίας ήταν (1) περισσότερες πληροφορίες, εκπαίδευση και κατάρτιση, ειδικά σχετικά με το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, (2) η πιο ευέλικτη και βελτιστοποιημένη διαχείριση του MOSE και (3) η προστασία των ευάλωτων περιοχών από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φορείς προχώρησαν στον εντοπισμό μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Η εφαρμογή της εκπαίδευσης και των ασκήσεων στα σχολεία και στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως οι ακραίες πλημμύρες, θεωρήθηκε σημαντική καθώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση του σχετικού κινδύνου και στην καλύτερη ανταπόκριση της κοινότητας. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θεώρησαν ότι η διατήρηση και η ενίσχυση των φυσικών προστατευτικών φραγμάτων (π.χ. αμμοθίνες, αλμυροί, παράκτιες περιοχές) και η εφαρμογή καινοτόμων φυσικών λύσεων θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικές στην παροχή ενός φυσικού αποθηκευτικού χώρου σε περίπτωση της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας. Όσον αφορά το MOSE, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της Βενετίας δήλωσαν ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί με σαφήνεια η διοίκηση του MOSE, να βελτιωθούν οι διαδικασίες ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες, γρήγορες και αποτελεσματικές, και να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Τα λεπτομερή αποτελέσματα του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του Εργαλείου Πολιτικής Μείωσης και Προσαρμογής της Αύξησης της Στάθμης της Θάλασσας της Βενετίας που θα κοινοποιηθεί στους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους!

 

Φωτογραφίες

Venice - the workshop with stakeholders

Share